Nhà ở xã hội - “Nhà” đã đủ yếu tố “xã hội”?

Nhà ở xã hội là sản phẩm giao thoa giữa thị trường bất động sản và mục tiêu an sinh xã hội. Trong đó, mục tiêu an sinh xã hội được ưu tiên cao hơn mục tiêu lợi nhuận của thị trường.

2018-11-8 23:21:00