Năm 2035: Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đạt 10.000 USD

Khát vọng của Việt Nam đến năm 2035 là thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ với mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, đạt 10.000 USD/người/năm tính theo giá hiện hành.

2018-12-6 00:04:00